< Sedoza s.r.o.

Obchodné podmienky

Sedoza Eshop

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1. Rozsah použitia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SEDOZA spol. s.r.o. pre dodanie tovarov a služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“) sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi spoločnosťou SEDOZA spol. s.r.o.(ďalej „SEDOZA spol. s.r.o.“) a jej zákazníkmi týkajúce sa dodávky jej tovarov a služieb. Pokiaľ nebolo medzi stranami písomne dohodnuté inak, použitie všeobecných podmienok nákupu alebo akýchkoľvek iných podmienok, ktoré zákazník vydal alebo na ktoré sa odvoláva, je výslovne vylúčené. Tieto Všeobecné podmienky sa použijú na všetky ďalšie obchody medzi SEDOZA spol. s.r.o. a zákazníkom, a to aj bez osobitného odkazu.

Článok 2. Uzavretie zmluvy

2.1. Ponuky SEDOZA spol. s.r.o. predložené zákazníkovi nie sú záväzné, predstavujú iba výzvu na zadávanie objednávok; žiadnu ponuku nemožno vykladať tak, že jej prijatie má za následok vznik zmluvy, ibaže tak bude výslovne uvedené v ponuke.

2.2. Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne prijíma tieto Všeobecné podmienky, pokiaľ nie je medzi stranami písomne dohodnuté inak. Kúpna zmluva alebo zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) vzniká potvrdením objednávky spoločnosťou SEDOZA spol. s.r.o. v písomnej forme, faxom alebo e-mailom. Ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, o prijatí alebo odmietnutí objednávky v každom prípade rozhoduje SEDOZA spol. s.r.o. podľa vlastného uváženia, a to bez ohľadu na predchádzajúce vzťahy so zákazníkom.

2.3. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia zákazníkovi, pričom jeho obsah je rozhodujúci vo vzťahu k obsahu Zmluvy. V prípade, že potvrdenie obsahuje odchýlky oproti objednávke, Zmluva sa považuje za uzavretú doručením súhlasu s potvrdením objednávky zákazníkom SEDOZA spol. s.r.o., pričom lehota na zaslanie súhlasu je jeden mesiac od doručenia potvrdenia objednávky.

2.4. Zmluva, vrátane špecifikácie tovaru a/alebo služieb a tieto Všeobecné podmienky predstavujú úplnú zmluvnú úpravu vzťahu medzi zákazníkom a SEDOZA spol. s.r.o. vo vzťahu k dodávku tovaru a/alebo služieb. Brožúry, katalógy a iné propagačné materiály SEDOZA spol. s.r.o., rovnako ako všetky predchádzajúce prísľuby a dohody strán sa neberú do úvahy.

Článok 3. Tovar a služby

3.1. Kvalita tovaru a/alebo služieb je daná špecifikáciou SEDOZA spol. s.r.o., uvedenou v Zmluve. SEDOZA spol. s.r.o. si vyhradzuje právo meniť zloženie, nahradzovať suroviny a upravovať výrobný proces tovaru podľa vlastného uváženia, a to bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Vzorky majú výlučne informatívny charakter a nie sú relevantné ako špecifikácia.

3.2. Spôsob balenia a jeho cena sú definované v Zmluve. V prípade, ak v Zmluve nie je cena balenia uvedená ako samostatná položka, je započítaná v cene tovaru.

3.3. Súčasťou dodania tovaru môže byť aj technická dokumentácia, certifikáty a návody v rozsahu definovanom príslušnými normami. Táto dokumentácia musí byť špecifikovaná v objednávke a je započítaná v cene tovaru.

Článok 4. Cena

4.1. Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán. Ak z dohody medzi stranami nevyplýva niečo iné, ceny sú stanovené netto vrátane obvyklého balenia, bez DPH a ďalších daní, prepravných nákladov, colných poplatkov, ako aj prípadných ďalších poplatkov.

4.2. Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, kúpna cena je splatná bezhotovostným prevodom do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Príslušné bankové poplatky hradí zákazník. Akékoľvek iné platobné prostriedky, ako je šek alebo zmenka je možné použiť len na základe výslovného súhlasu SEDOZA spol. s.r.o..

4.3. V prípade omeškania zákazníka s úhradou kúpnej ceny je SEDOZA spol. s.r.o. oprávnený účtovať zákazníkovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne z nezaplatenej sumy. Reklamácia nemá odkladný účinok vo vzťahu k platobným povinnostiam zákazníka, takisto zákazník v takomto prípade nemá právo zadržať kúpnu cenu alebo jej časť.

Článok 5. Dodanie

5.1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje podľa dodacej doložky dohodnutej v zmluve (MOK INCOTERMS 2010), inak sa tovar považuje za dodaný jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu k zákazníkovi na jeho náklady a nebezpečenstvo. Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, náklady na prepravu znáša zákazník.

5.2. Dodacie lehoty sú stanovené v Zmluve alebo v potvrdenej objednávke.

5.3. Ak zákazník bez riadneho dôvodu neprevezme tovar a/alebo služby dodané v súlade so Zmluvou bez potvrdenia na dodacom liste, faktúre alebo u prepravcu, považuje sa tovar a/alebo služby za dodané a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza okamžite na zákazníka. V takomto prípade, bez ohľadu na dohodnuté dodacie podmienky, je SEDOZA spol. s.r.o. oprávnený uskutočniť dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu na náklady a nebezpečenstvo zákazníka.

5.4. Ak sa zmluvné strany dohodli na zálohovej platbe a zákazník je v omeškaní s úhradou zálohovej platby podľa lehoty splatnosti uvedenej v predfaktúre, je SEDOZA spol. s.r.o. oprávnený zmeniť dohodnutý termín dodacej lehoty o dobu omeškania zákazníka s platbou.

5.5. SEDOZA spol. s.r.o. oprávnený zmeniť dohodnutý termín dodacej lehoty aj o dobu omeškania zákazníka s akoukoľvek inou platbou, ktorú je zákazník povinný SEDOZA spol. s.r.o. uhradiť.

5.6. SEDOZA spol. s.r.o. nie je v omeškaní s dodaním tovaru a/alebo služby v prípade nesplnenia podmienky zo strany zákazníka alebo v prípade neposkytnutia súčinnosti zákazníkom (napr. zaslanie dokumentácie, zaplatenie zálohovej platby, odsúhlasenie výkresovej dokumentácie, dodávka materiálu a pod.).

5.7. SEDOZA spol. s.r.o. je oprávnený splniť dodanie tovaru a/alebo služieb aj po častiach.

5.8. Zákazník sa zaväzuje prevzatie tovaru potvrdiť dodacím listom, potvrdením na faktúre alebo potvrdením prepravcovi. Nepotvrdenie prevzatia tovaru ma za následok omeškanie zákazníka.

Článok 6. Výhrada vlastníctva

6.1. SEDOZA spol. s.r.o. si vyhradzuje vlastnícke právo k dodanému tovaru až do úplného zaplatenia fakturovanej ceny dodávky.

6.2. Zákazník je oprávnený tovar spracovať alebo predať tretej osobe až po úplnom zaplatení ceny dodávky. V prípade, ak to zákazník poruší, pričom ak spracovaním tovaru pred prechodom vlastníckeho práva na zákazníka spojením alebo zmiešaním s inou vecou vznikne nová vec, SEDOZA spol. s.r.o. získa spoluvlastníctvo k tejto veci v pomere fakturovanej ceny tovaru k hodnote novej veci.

Článok 7. Vyššia moc

7.1. V prípade nepredvídateľných udalostí, ktoré nastali nezávisle od vôle strany, ako sú prevádzkové poruchy, závady, oneskorené alebo vadné dodávky dodávateľov, nedostatok energií alebo palív, štrajky, výluky a iné pracovné spory týkajúce sa strany alebo jej dodávateľov, následky prírodných živlov, záplavy, požiare alebo podobné katastrofy (okolnosť vyššej moci), strana takto postihnutá nie je v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy po dobu trvania takejto prekážky.

7.2. Strana, ktorú postihne okolnosť vyššej moci je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o povahe a predpokladanej dobe trvania takejto okolnosti. Strany sa zaväzujú rokovať o prípadných opatreniach na zmiernenie následkov udalosti na podnikateľskú činnosť druhej strany. V prípade, ak takáto okolnosť pretrvá viac ako tri mesiace, je ktorákoľvek strana oprávnená odstúpiť od zmluvy s vylúčením akýchkoľvek ďalších nárokov.

Článok 8. Záruka

8.1. SEDOZA spol. s.r.o. poskytuje záruku na dodaný tovar a/alebo služby v trvaní 6 mesiacov, ak nie je iná dĺžka záručnej doby uvedená v Zmluve alebo v v dodatku k týmto Všeobecným obchodným podmienkam.

8.2. SEDOZA spol. s.r.o. vyhlasuje a zaručuje, že v čase dodania tovaru nie je tovar zaťažený žiadnymi majetkovými právami tretích osôb, vrátane práv duševného vlastníctva. Zákazník však preberá plnú zodpovednosť za prípadné použitie akýchkoľvek technických informácií, inštrukcií, dizajnov a pod., vo výrobnom procese na základe požiadavky zákazníka.

8.3. Garancie uvedené v tomto článku predstavujú výlučné záruky SEDOZA spol. s.r.o. vo vzťahu k dodanému tovaru. Akékoľvek ďalšie garancie, záruky alebo vyhlásenia (výslovné alebo implicitné), týkajúce sa kvality, použiteľnosti či predajnosti tovaru alebo jeho vhodnosti na určitý účel sú vylúčené.

8.4. Nároky zo záruky sú vylúčené v prípade, ak zákazník spracuje, zničí alebo ďalej predá tovar potom, čo zistil alebo mal zistiť jeho vadnosť, ibaže preukáže, že to bolo nevyhnutné za účelom zabránenia vzniku značnej škody. Nároky zo záruky sú taktiež vylúčené, ak sa vťahujú na nezaplatený tovar a/alebo služby. Nároky z vád tovaru sú rovnako vylúčené, pokiaľ ich odberateľ neoznámil SEDOZA spol. s.r.o. po tom, ako sa o nich dozvedel alebo pri náležitej starostlivosti dozvedieť mal a mohol.

8.5. V prípade uplatnenia nárokov z vád tovaru je zákazník povinný uskladniť tovar osobitne a nebude s ním disponovať až do okamihu dohody strán na riešení zákazníkových nárokov z vád tovaru.

Článok 9. Zodpovednosť za vady

9.1. Zákazník je povinný prezrieť tovar a skontrolovať služby s náležitou starostlivosťou okamžite po jeho prevzatí. Prehliadka musí zahŕňať najmä kontrolu celistvosti obalu, množstva a ďalších základných parametrov dodávky ako aj skúšobné spracovanie.

9.2. Ak zákazník do 3. dní od dodania tovaru a/alebo služieb neoznámi SEDOZA spol. s.r.o. vady, ktoré mohli byť zistené pri náležitej kontrole, tovar a/alebo služby sa považuje za akceptovaný so všetkými vadami a zákazník stráca nároky zo zodpovednosti za vady tovaru a/alebo služby, ktoré sú zrejmé. To isté platí v prípade skrytých vád, ktoré nemohli byť zistené pri náležitej prehliadke tovaru a skontrolovaní služieb a zákazník neoznámil SEDOZA spol. s.r.o. vady do 3 dní po tom, čo ich zistil alebo mal zistiť.

9.3. SEDOZA spol. s.r.o. do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vád písomne oznámi zákazníkovi uznanie alebo zamietnutie reklamácie. Zákazník je povinný umožniť SEDOZA spol. s.r.o. preskúmanie predmetných tovarov; v žiadnom prípade zákazník nie je oprávnený vrátiť tovar SEDOZA spol. s.r.o. bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Ak SEDOZA spol. s.r.o. reklamáciu uzná, jeho zodpovednosť za vady sa obmedzuje na
a) odstránenie vád opravou alebo nahradením vadného tovaru novou dodávkou oproti vráteniu vadných výrobkov, alebo podľa voľby zákazníka
b) poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny. V prípade ak reklamácia nebude uznaná, zákazník je povinný uhradiť SEDOZA spol. s.r.o. náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s posúdením reklamácie zákazníka.

9.6. SEDOZA spol. s.r.o. neručí za vady tovaru, ktoré vznikli dôsledku opotrebovania tovaru. Rovnako SEDOZA spol. s.r.o. neručí ani za vady dodaného elektrického tovaru, pokiaľ tento tovar bude zo strany odberateľa nainštalovaný, vymenení či inak spracovaný svojpomocne zo strany dodávateľa bez súčinnosti SEDOZA spol. s.r.o.

9.6. V prípade sporu medzi stranami týkajúceho sa kvality tovaru, strany na základe vzájomnej dohody určia vzájomne prijateľného nezávislého odborníka, ktorého posudok sa bude považovať za definitívny.

Článok 10. Zodpovednosť za škodu

10.1. Zmluvná a zákonná zodpovednosť SEDOZA spol. s.r.o. vo vzťahu k zákazníkovi, pokiaľ je založená na dispozitívnych ustanoveniach rozhodného práva, je obmedzená výškou fakturovanej ceny vadnej dodávky, ktorá je považovaná za maximálnu možnú škodu, ktorej vznik mohol SEDOZA spol. s.r.o. rozumne predvídať. Zároveň SEDOZA spol. s.r.o. v žiadnom prípade nenesie nezodpovednosť za nepriame, následné, špeciálne, sankčné alebo exemplárne škody, vrátane, ale nielen ušlého zisku, straty obchodných príležitostí, poškodenia dobrej povesti, zmluvných pokút či iných strát uplatňovaných voči zákazníkovi tretími stranami.

10.2. Zákazník sa zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie na zmiernenie vzniku škôd, ktoré môžu byť predmetom jeho nároku voči SEDOZA spol. s.r.o., inak zákazník čiastočne alebo úplne zodpovedá za vzniknutú škodu.

Článok 11. Ďalšie ustanovenia

11.1. Zákazník nie je oprávnený pozastaviť plnenie žiadnej svojej povinnosti v prípade omeškania SEDOZA spol. s.r.o. s plnením jeho povinností týkajúcich sa inej dodávky. SEDOZA spol. s.r.o. je oprávnený pozastaviť akúkoľvek nerealizovanú dodávku zákazníkovi v prípade, že zákazník je v omeškaní s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek inej dodávky.

11.2. Zákazník je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku SEDOZA spol. s.r.o. voči zákazníkovi výlučne s tými pohľadávkami zákazníka voči SEDOZA spol. s.r.o., ktoré boli uznané SEDOZA spol. s.r.o. alebo boli priznané rozhodnutím súdu.

11.4. Neprevzatie tovaru a/alebo služieb, ako aj omeškanie s uskutočnením akýchkoľvek platieb podľa Zmluvy presahujúce 30 dní, a vyhlásenie konkurzu na majetok zákazníka a jeho vstup do likvidácie predstavuje podstatné porušenie Zmluvy zákazníkom a SEDOZA spol. s.r.o. je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok 12. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluvný vzťah medzi zákazníkom a SEDOZA spol. s.r.o. sa riadi a vykladá v súlade s hmotnoprávnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.2. Ak niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je, prípadne sa stane neplatným alebo nevymožiteľným, jeho neplatnosťou alebo nevymožiteľnosťou nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Strany si doručujú písomnosti na ich adresy uvedené v obchodnom registri. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade jej neprevzatia v úložnej lehote uplynutím jej posledného dňa alebo odmietnutím prevzatia písomnosti týmto dňom.

logo small Sedoza Liptovský Hrádok

Správna
voľba !

< Sedoza s.r.o.


Sedoza Eshop
logo ocenenia 25 rokov Sedoza 25 rokov
na trhu
logo zarucny servis Sedoza Autorizovaný záručný
a pozáručný servis
logo kamenna predajna Sedoza Kamenná
predajňa
logo vyspela technologia Sedoza Vyspelá technológia
a najvyššia kvalita
Top